Lang BELang PLLang ENFacebook

cover

Мае беларусы

Сустрэчы-ростані. Допісы. Прысвячэнні

Каўка Аляксей

Шаноўны чытач, Перад Табою кніга пра Беларусь, беларусаў, як іх убачыў, зразумеў і адчуў сэрцам Аляксей Каўка – руплівы працаўнік на ніве беларушчыны, чалавек цікавага лёсу, якому ў канцы 80-х гадоў выпала гуртаваць беларускую дыяспару ў Маскве праз створанае разам з групай аднадумцаў маскоўскае Таварыства беларускай культуры імя Ф.Скарыны (снежань 1988 г.), юбілей якога і адзначаны гэтым выданнем. Праца, на маё меркаванне, удала спалуч... More »

cover

Душою з небам гаварыць

Выбраная лірыка

Мацяш Ніна

Чарговы зборнік паэзіі Ніны Мацяш – адзін з буйнейшых, увабраў у сябе элементы ранейшых публікацыяў, але ў значнай меры гэта новыя творы, якія дагэтуль нідзе не друкаваліся. Як у кожным творы паэткі размова чалавека з прыродай, з пачуццямі, з усявышнім ідзе не праз словы мовы, не праз гукі, а праз фібры душы, таму і названы гэты зборнік “Душою з небам гаварыць”. Бо інакш яна не можа, не магла... Усё жыццё Ніны Мацяш было адной размовай... More »

cover

Беларускі час

Летазлічэнне ў Беларусі са старажытнасці да сучаснасці

Куль-Сяльверстава Святлана

У кнізе прадстаўлена гісторыя летазлічэння ў Беларусі з часоў першабытнага грамадства да сучаснасці. На падставе пісьмовых крыніц паказана выкарыстанне асноўных элементаў летазлічэння – эры, года, месяца, тыдня, рэлігійных святаў, іх эвалюцыя і ўплыў на сістэму палітычнага, культурнага і эканамічнага жыцця. Да кнігі далучаны метадычныя парады па рабоце з датамі беларускіх крыніц. Кніга прызначана для прафесійных гісторыкаў і аматараў гі... More »

cover

СМІ ў Беларусі

Электронны бюлетэнь

2 (52) 2017

Не адбылося ніякіх зменаў у сістэме нарматыўнага рэгулявання, заснаванай на ліцэнзаванні і рэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі прызначанымі дзяржавай органамі і самім урадам… Шматлікія журналісты працуюць без акрэдытацыі, паколькі сістэма накіраваная на тое, каб забараняць і крыміналізаваць любую журналісцкую дзейнасць шляхам пазбаўлення акрэдытацыі. More »

cover

Мастацтва

8 (413) 2017

Фран­цыск Ска­ры­на не бу­да­ваў за­во­даў, не зна­хо­дзіў ра­до­віш­чаў ка­рыс­ных вы­кап­няў, але ўвёў Бе­ла­русь-Літ­ву ў ко­ла раз­ві­тых дзяр­жаў, над­ру­ка­ваў­шы кні­гу — на­цы­я­наль­­ную Біб­лію. Гэ­та, ві­даць, са­мы па­спя­хо­вы ды­зайн-пра­ект у гіс­то­рыі Бе­ла­ру­сі. Ад Ска­ры­на­вай Біб­ліі вя­дзе свой ра­да­вод і наш гра­фіч­ны ды­зайн. Бо ды­зай­нер уво­гу­ле і ды­зай­нер-гра­фік у пры­ват­нас­ці пра­цу­юць ме­на­ві­та ... More »

cover

Свободные новости плюс

еженедельная общественно-политическая газета

35 (732) 2017

В результате мы получили череду жестких валютных кризисов, мы длительное время имели самую высокую инфляцию в регионе, да и, пожалуй, во всей Европе. Только отказ от практики печатного станка привел к тому, что у нас стабилизировался курс и устойчиво снижается инфляция. Не прошло и 20 лет, как финансовые власти Беларуси все-таки извлекли урок из того, что деньги печатать нельзя. Возвращение к старому разгулу — выдаче кредитов налево и н... More »

cover

Свободные новости плюс

еженедельная общественно-политическая газета

34 (731) 2017

В результате мы получили череду жестких валютных кризисов, мы длительное время имели самую высокую инфляцию в регионе, да и, пожалуй, во всей Европе. Только отказ от практики печатного станка привел к тому, что у нас стабилизировался курс и устойчиво снижается инфляция. Не прошло и 20 лет, как финансовые власти Беларуси все-таки извлекли урок из того, что деньги печатать нельзя. Возвращение к старому разгулу — выдаче кредитов налево и н... More »

cover

Свободные новости плюс

еженедельная общественно-политическая газета

33 (730) 2017

Национальный банк Беларуси уже в седьмой раз за год уменьшает ставку рефинансирования — с 13 сентября она опустится до 11,5%. Интересно, что на таком низком уровне ключевая ставка находилось лишь в конце 2010 года. Почему это важно для всех белорусов? More »

cover

Haradockija nawiny

Gazeta o Ziemi Gródeckiej i jej Mieszkańcach

8 (251) 2017

Jak to jest, że prawie w każdym miejscu sprawdza się zasada: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”? Zachwycamy się tym, co dalekie, nie doceniamy tego, co tuż obok. Ciekawą wyprawę zorganizowało na początku lipca Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej - wycieczkę na ścianę wschodnią naszej gminy. Wierobie, Mostowlany, Zubry… Kapliczka na cmentarzu w Mostowlanach z 1855 r., Aleja Lipowa i letnia „rezydencja” More »

cover

Haradockija nawiny

Gazeta o Ziemi Gródeckiej i jej Mieszkańcach

7 (250) 2017

Jak to dobrze, że mamy dookoła mnóstwo roślinek większych i mniejszych. Nawet nasze dzieci wiedzą, jak wygląda pokrzywa, mniszek lekarski zwany mleczem, skubią sałatę, wyciągają rzodkiewkę z zagonka. Nie będzie im potrzebna hortiterapia – leczenie kwiatami, roślinami, pobyty w ogrodach terapeutycznych. Niestety, okazuje się, że w dużych miastach są dzieci, które nie mają kontaktu z roślinnością i takiej terapii będą potrzebowały. More »

First Previous [2-3816] Next Last

Copyright © 2000-2013 by Kamunikat.org.