Lang BELang PLLang ENFacebook

cover

Мастацтва

8 (413) 2017

Publication Place: Мінск

Publication Date: 2017-08

Editor: Каваленка Алена

Publisher: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «КУЛЬТУРА І МАСТАЦТВА »

Copyright © 2017 by Мастацтва

Book Collection:

Фран­цыск Ска­ры­на не бу­да­ваў за­во­даў, не зна­хо­дзіў ра­до­віш­чаў ка­рыс­ных вы­кап­няў, але ўвёў Бе­ла­русь-Літ­ву ў ко­ла раз­ві­тых дзяр­жаў, над­ру­ка­ваў­шы кні­гу — на­цы­я­наль­­ную Біб­лію. Гэ­та, ві­даць, са­мы па­спя­хо­вы ды­зайн-пра­ект у гіс­то­рыі Бе­ла­ру­сі. Ад Ска­ры­на­вай Біб­ліі вя­дзе свой ра­да­вод і наш гра­фіч­ны ды­зайн. Бо ды­зай­нер уво­гу­ле і ды­зай­нер-гра­фік у пры­ват­нас­ці пра­цу­юць ме­на­ві­та на ты­раж.

Copyright © 2000-2013 by Kamunikat.org.